Μελέτη υπαίθριου χωρου πρεσβείας Βελγίου

Η μελέτη αφορά την φύτευση, διαμόρφωση παρτεριών, καθώς επίσης μελέτη φωτισμού και άρδευσης.

web design